نمایندگی کشتیرانی یکتا مارین

شرکت کشتیرانی یکتا مارین در سال 1393 در فعالیت خود را در تهران شروع نموده و دارای مجوز رسمی از سازمان بنادرو دریا نوردی می­باشد. این شرکت با بکارگيری از تخصص افراد کاملاً با تجربه و با سابقه کار بالا توانسته است کليه خدمات حمل و نقل دریایی، زمينی، هوایی به ویژه محمولات یخچالی را بالاترین کیفیت سرویس دهی در کنار رقابتی ترین هزینه حمل برای مشتریان خود فراهم نماید.

کشتیرانی یکتامارین ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﯾﺮان از قبیل ﭼﯿﻦ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺳﺮوﯾس ها اﻋﻢ از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي ( ﻣﺤﻤﻮﻻت ﺧﺸﮏ و ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ) ، حمل جاده ای (دربست ، ﺧﺮده ﺑﺎر) ، هوایی ، خرده بار و ﮐﺮاس اﺳﺘﺎﻓﯿﻨﮓ موجب تسهیل در تجارت و پیشرفت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺧﻮد شده اﺳﺖ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺘﺨﺮاﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ های یاد شده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎور دور، ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ، اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ما متعهدیم در کمترین زمان، با بهترین سرویس همراه شما خواهیم بود.

کشتیرانی یکتار مارین