درباره ما

شرکت کشتیرانی ﯾﮑﺘﺎ ﻣﺎرﯾﻦ ﺳﺎل 1393 ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي در ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺪو ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﮐﺎدري ﻣﺠﺮب، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و اﻋﺘﻤﺎد روزاﻓﺰون ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎي ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

همچنین اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺳﺮوﯾس ها اﻋﻢ از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي ( ﻣﺤﻤﻮﻻت ﺧﺸﮏ و ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ) ، حمل جاده ای (دربست ، ﺧﺮده ﺑﺎر) ، هوایی ، خرده بار و ﮐﺮاس اﺳﺘﺎﻓﯿﻨﮓ موجب تسهیل و پیشرفت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺘﺨﺮاﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ های یاد شده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎور دور، ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ، اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

حمل و نقل بهتر و هوشمندتر در سر نگشتان شماست

کشتیرانی یکتا مارین